Statut - Sindicatul Învatamântului Preuniversitar Mures

0365-734 467; 0723-577 751.

sipmures@yahoo.com 

Statut

 

SINDICATUL INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL MURES

STATUTUL SINDICATULUI INVATAMANTULUI PREUNIVERSITAR DIN JUDETUL MURES (S.I.P.M.)

 

 

CAPITOLUL I.   DENUMIREA SI SEDIUL

 Art. 1. Aceasta organizatie va fi cunoscuta ca Sindicatul Invatamantului Preuniversitar din judetul Mures (S.I.P.M.). Este o organizatie judeteana constituita in conformitate cu legislatia in vigoare si Carta Organizatiei Internationale a Muncii, independenta fata de organele puterii si administratiei de stat, fata de organizatii politice si religioase. S.I.P.M. este organizatia profesionala a salariatilor din invatamantul preuniversitar din judetul Mures, fara deosebire de nationalitate, religie, sex sau convingeri politice.

 Art. 2. S.I.P.M. are sediul in municipiul Tg. Mures, str. Justitiei, nr. 10, ap. 4.

 

CAPITOLUL II. OBIECTIVE SI MIJLOACE

 Art. 3. S.I.P.M. s-a constituit in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale, al ingrijirii sanatati si de recreere ale membrilor sai. Pentru realizarea acestui scop S.I.P.M.:

a) apara drepturile membrilor sai si ale sindicatului prevazute in legile statului si in contractele colective de munca;

b) isi propune sa contribuie la intarirea rolului sindicatului in sistemul democratiei sociale,

ca partener social in raporturile cu angajatorii, institutiile statului si ale societatii civile;

c) militeaza pentru consfintirea dreptului de initiativa legislativa a sindicatelor din invatamant in domeniul didactic si al raporturilor de munca din invatamant si isi rezerva dreptul actionarii in justitie in nume propriu impotriva normelor neconstitutionale, nedemocratice care afecteaza interesele membrilor sindicatului;

d) actioneaza pentru reformarea, restructurarea, cresterea calitatii si eficientei invatamantului, pentru cresterea pregatirii profesionale a cadrelor didactice si a celorlalti angajati in vederea atingerii standardelor moderne de munca si viata ale angajatilor din invatamant;

e) urmareste promovarea binelui copiilor prin crearea celor mai bune facilitati educationale pentru toti, indiferent de rasa, nationalitate, culoare, credinta, sex;

f) militeaza pentru asigurarea deplinei egalitati in drepturi, obligatii si regim juridic, pentru inlaturarea oricaror deosebiri si discriminari in domeniul invatamantului pe criterii de nationalitate, sex, varsta, credinta religioasa sau convingeri politice;

g) cere si urmareste respectarea principiilor si procedeelor democratice de promovare in functiile de conducere administrativa din invatamant, pe criterii de pregatire profesionala, manageriale si morale;

h) lupta pentru apararea si imbunatatirea drepturilor cu privire la timpul de munca si normarea muncii, timpul de odihna, concedii, miscarea persoanelor, facilitati materiale prevazute de legi si contracte colective de munca, etc;

i) incurajeaza membrii de sindicat pentru a-si exrcita drepturile si a-si asuma responsabilitatile cuprinse in legile statului;

j) sprijina material si moral membrii sai si familiile acestora aflate in situatii deosebite;

k) acorda sprijin membrilor sai pentru a actiona in justitie cand drepturile lor au fost incalcate prin acte ale administratiei si exercita dreptul de a actiona in justitie in nume propriu, potrivit legii, pentru apararea intereselor membrilor sai si ale sindicatului;

l) urmareste dezvolatarea sistemului propriu de facilitati privind petrecerea concediului si a timpului liber, odihna si tratament, activitati culturale, practicarea sportului;

m) lupta pentru un nivel de salarizare si alte drepturi materiale care sa reflecte insemnatatea sociala si specificul muncii din invatamant si sa asigure standardul unei vieti demne.

 Art. 4. Pentru realizarea obiectivelor sale S.I.P.M. utilizeaza mijloace legale cum sunt: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor, petitia, protestul, mitingul, demonstratia si greva.

 

CAPITOLUL III.  MEMBRII DE SINDICAT, DREPTURILE SI OBLIGATIILE ACESTORA;

SANCTIUNI

 Art. 5. (1) Orice salariat al invatamantului poate fi membru de sindicat, daca recunoaste si respecta prevederile prezentului statut precum si obligativitatea platii cotizatiei stabilite;

(2) Primirea in sindicat se face in mod individual pe baza unei cereri de inscriere;

(3) Nici o discriminare nu va fi facuta intre membrii S.I.P.M. pe temeiul rasei, nationalitatii, credintei religioase, convingerilor politice;

(4) Persoanelor alese in organele de conducere ale sindicatului nu pot detine functii de conducere administrative si politice;

(5) Membrii de sindicat care se pensioneaza benficiaza de asistenta juridica in probleme de munca timp de sase luni de la data incetarii raporturilor de munca;

(6) Membrul de sindicat care nu plateste cotizatia trei luni consecutiv din motive neintemeiate pierde calitatea de membru;

(7) Cel care si-a pierdut calitatea de membru de sindicat ca urmarea a neplatii cotizatiei sau in urma sanctionarii de excludere poate inainta o noua cerere de inscriere dupa sase luni de la pierderea calitatii de membru;

 Art. 6. Membrii de sindicat au urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga si sa fie alesi in organele sindicatului;

b) sa-si exprime liber opiniile proprii in toate organele S.I.P.M. la care pot participa conform statutului;

c).sa ceara si sa participe in toate cazurile cand se discuta si urmeaza a se lua o hotarare cu privire la persoana lor;

d) sa se adreseze cu cereri sau propuneri la toate organele de conducere ale sindicatului;

e) sa ceara si sa beneficieze de toate drepturile si avantajele cuprinse in acest statut sau care se acorda prin intermediul sindicatului, precum si a celor cuprinse in contractele de munca incheiate cu angajatorul.

 Art. 7. Obligatiile membrilor S.I.P.M sunt urmatoarele:

a) sa respecte prezentul Statut;

b) sa contribuie la cresterea eficientei activitatii sindicale si la sporirea prestigiului si popularitatii S.I.P.M.;

c) sa achite lunar cotizatia stabilita;

d) sa nu intreprinda actiuni de natura a aduce prejudicii S.I.P.M. sau celorlalti membri ai sindicatului;

 Art. 8. Membrilor de sindicat li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:

a) atentionarea;

b) mustrarea;

c) suspendarea din functia sindicala;

d) excluderea.

 

CAPITOLUL IV. STRUCTURA, ORGANELE DE CONDUCERE SI FUNCTIONAREA LOR

 Art. 9. S.I.P.M. se compune din organizatiile de la nivelul unitatilor de invatamant cu personalitate juridica.

 Art. 10. Organizatiile din unitatile de invatamant se constituie cu cel putin 10 angajati.

 Art. 11. Structurile sindicale din unitatile de invatamant sunt:

            a) adunarea generala;

            b) biroul executiv;

            c) comisia de cenzori;

 Art. 12. Adunarea generala se intruneste semestrial, lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si ia hotarari prin votul majoritatii celor prezenti.

 Art. 13. Biroul executiv sau 1/3 din membrii organizatiei pot cere intrunirea adunarii generale extraordinare.

 Art. 14. Adunarea generala a membrilor are urmatoarele atributii principale:

a) analizeaza si hotareste asupra raportului biroului executiv si al comisiei de cenzori;

b) alege pe o perioada de cinci ani liderul organizatiei dintre membrii de sindicat angajati ai     unitatii de invatamant cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata. Prin exceptie, cand aceasta conditie nu se poate indeplini din motive obiective, adunarea generala a membrilor de sindicat alege liderul organizatiei la inceputul fiecarui an scolar, dintre membrii de sindicat angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata.

c)  alege pentru cinci ani ceilalti membrii ai biroului executiv si comisia de cenzori.

d) alege delegatii organizatiei la Conferinta Judeteana a S.I.P.M.. Liderul organizatiei sindicale este delegat de drept la Conferinta Judeteana.

e) adopta hotarari privind activitatea organizatiei si a organelor de conducere, privind utilizarea fondurilor proprii, etc.;

f) aplica sanctiuni membrilor de sindicat la propunerea biroului executiv.

 Art. 15. Biroul executiv al organizatiei din unitatea de invatamant cuprinde un numar de 3-7 membri, in care se include liderul organizatiei, se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerea liderului sau a majoritatii membrilor sai si hotaraste cu majoritatatea absoluta. Biroul poate stabili responsabilitatile individuale ale membrilor sai.

 Art. 16. (1) Biroul executiv are urmatoarele atributii principale:

a) aduce la indeplinire hotararile adunarii generale a membrilor;

b) exercita conducerea curenta a activitatii sindicale;

c) adreseaza cereri Biroului Executiv al S.I.P.M. pentru ajutorarea materiala a membrilor de sindicat;

d) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada mandatului;

e) decide cu privire la utilizarea mijloacelor banesti aflate la organizatia unitatii;

f) valideaza cererile de inscriere in sindicat;

(2) Liderul de sindicat reprezinta organizatia sindicala si membrii sai in raporturile cu angajatorul. Participa, potrivit legii si a contractului colectiv de munca, la sedintele consiliului de administratie al unitatii de invatamant, iar observatiile si punctele sale de vedere vor fi consemnate in procesul verbal. Daca se afla in imposibilitate de a participa la sedintele consiliului de administratie, un alt membru al biroului executiv il va inlocui.

 Art. 17. Comisia de cenzori se compune din trei membri dintre care isi alege un sef. Ea prezinta raportul anual cu privire la respectarea normelor de strangere si predare a sumelor din cotizatii, cu privire la utilizarea fondurilor aflate la organizatia unitatii si prezinta sinteza rapoartelor pe cinci ani, la expirarea mandatului.

 Art. 18. Activitatea S.I.P.M. se coordoneaza prin intermediul structurilor zonale stabilite de Biroul Executiv al S.I.P.M.

 Art. 19. Liderii organizatiilor din unitatile de invatamant ale zonei alcatuiesc consiliul-coordonator al zonei.

 Art. 20. Consiluil-coordonator al zonei se intruneste lunar sau de cate ori este necesar, la solicitarea liderului-coordonator sau al loctiitorului acestuia.

 Art. 21. Consiliul-coordonator al zonei, in prezenta a 2/3 din membri, alege cu majoritate membrilor, din randurile sale, pentru o perioada de cinci ani, liderul-coordonator al zonei si loctiitorul acestuia.

 Art. 22. Liderul-coordonator al zonei si consiliul-coorodnator al zonei asigura desfasurarea curenta a muncii sindicale in zona respectiva.

 Art. 23. Organele de conducere ale S.I.P.M. sunt:

            a) Conferinta Judeteana

            b) Colegiul Judetean al Liderilor

            c) Biroul Executiv

            d) Comisia de Cenzori

 Art. 24. Conferinta Judeteana a S.I.P.M. se convoaca o data la cinci ani, lucreaza in prezenta a 2/3 din delegati si adopta hotarari cu majoritate simpla. Conferinta poate fi convocata in intrunire extraordinara la cererea presedintelui S.I.P.M., a 2/3 din membri Biroului Executiv si a majoritatii membrilor Colegiului Judetean al Liderilor.

 Art. 25. Conferinta Judeteana se constituie din delegati desemnati de adunarile generale ale membrilor de sindicat din unitatile de invatamant potrivit normei de reprezentare stabilite de Biroul Executiv al S.I.P.M.. Membrii Biroului Executiv al S.I.P.Mures sunt delegati de drept la Conferinta Judeteana.

 Art. 26. Conferinta Judeteana are urmatoarele atributii principale:

a) adopta sau modifica statutul S.I.P.M.;

b) valideaza alegerile din unitatile de invatamant la propunerea Biroului Executiv al S.I.P.M.

c) analizeaza si hotareste aspura raportului Biroului Executiv precum si asupra raportului Comisiei de Cenzori;

d) alege pentru un mandat de cinci ani presedintele S.I.P.M., vicepresedintele si pe ceilalti membri ai Biroului Executiv, potrivit Statutului S.I.P.M.;

e) stabileste strategia activitatii sindicale.

 Art. 27. Colegiul Judetean al Liderilor se intruneste o data pe semestru, functioneaza in prezenta majoritatii membrilor si decide cu majoritate simpla;

 Art. 28. Colegiul Judetean al Liderilor S.I.P.M. poate fi convocat in intruniri extraordinare la cererea presedintelui S.I.P.M., a majoritatii membrilor Biroului Executiv si a 1/3 din membri Colegiului Judetean al Liderilor.

 Art. 29. Colegiul Judetean al Liderilor este compus din membrii Biroului Executiv si din toti liderii organizatiilor sindicale din unitatile de invatamant.

 Art. 30. Colegiul Judetean al Liderilor are urmatoarele atributii principale:

a) asigura conducerea organizatiei sindicale in perioada dintre conferintele judetene si adopta hotarari cu caracter normativ pe care la supune aprobarii proximei Conferinte Judetene;

b) decide cu privire la administrarea patrimoniului si a fondurilor banesti aflate in gestiunea Colegiului Judetean al Liderilor;

c) decide cu privire la functiile de conducere pentru care se acorda indemnizatii si modalitatea de stabilire a cuantumului acestora;

d) decide cu privire la angajarea unor specialisti in probleme de interes sindical si cu privire la salarizarea lor;

e) infiinteaza si coordoneaza activitatea comisiilor S.I.P.Mures;

f) suspenda pentru motive bine justificate pe oricare dintre membrii Biroului Executiv, cu majoritate absoluta, la propunerea presedintelui S.I.P.M., a Biroului Executiv sau 1/3 din membrii Colegiului Judetean al Liderilor. In situatia suspendarii unui membru al Biroului Executiv, ales de Conferinta Judeteana, altul decat presedintele S.I.P.M., C.J.L. alege o alta persoana care  va indeplini functia respectiva pana la urmatoarea Conferinta Judeteana. In cazul suspendarii unui lider zonal, consiliul-coordonator al zonei va alege alta persoana pentru perioada ramasa din mandat. In situatia suspendarii presedintelui S.I.P.M. se va convoca Conferinta Judeteana Extraordinara, in maximum 30 de zile, pentru alegerea unui nou presedinte, pe perioada ramasa din mandat.

g) in situatia vacantarii oricarei functii din cadrul Biroului Executiv, ocupate in urma alegerii de catre Conferinta Judeteana, Colegiul Liderilor decide convocarea Conferintei Judetene extraordinare, pentru ocuparea prin alegeri a functiei/functiilor vacante, sau alege, din randurile sale, persoana/persoanele care va/vor ocupa functia/functiile vacante, pana la organizarea Conferintei Judetene ordinare.

h). suspenda pentru incalcarea grava a Statutului sau pentru inactivitate pe liderii din unitatile de invatamint, la propunerea presedintelui S.I.P.M., a Biroului  Executiv sau a 1/3 din membrii Colegiului Judetean al Liderilor. In aceasta situatie organizatia respectiva are obligatia sa organizeze noi alegeri in termen de 30 de zile de la primirea instiintarii de suspendare, in prezenta reprezentantului Biroului Executiv al S.I.P.M.;

i). decide afilierea sau retragerea din federatii sau uniuni sindicale teritoriale;

j). hotaraste declansarea grevei cu vot dublu majoritar. Prin vot dublu majoritar se intelege situatia in care cel putin 60% din organizatiile S.I.P.M. voteaza pentru greva, iar numarul total al membrilor de sindicat din organizatiile care au votat pentru greva reprezinta cel putin 75% din numarul membrilor S.I.P.M. In cadrul organizatiilor sindicale din unitatile de invatamant se considera vot pentru greva atunci cand cel putin 60% din membrii respectivei organizatii sustin prin semnatura greva.

 Art. 31. (1) Biroul Executiv al S.I.P.M. se compune din presedintele si vicepresedintele S.I.P.M, din liderii-coordonatori ai zonelor si secretarul Biroul Executiv. Biroul Executiv trebuie sa cuprinda reprezentanti ai tuturor compartimentelor profesionale, dupa cum urmeaza: a). invatamant preprimar si primar; b). invatamant gimnazial; c). invatamant liceal; d). invatamant profesional si tehnic; e). personal didactic auxiliar si nedidactic. Reprezentantii acestor compartimente sunt alesi de Conferinta Judeteana, in situatia in care nu se regasesc printre vicepresedintele S.I.P.M., liderii zonali si secretarul Biroului Executiv.

            (2) Pot fi membri ai Biroului Executiv al S.I.P.M. membri de sindicat, angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata ai unitatilor/institutiilor de invatamant preuniversitar de stat

(3) Biroul Executiv se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie la cererea presedintelui, vicepresedintelui sau a 1/3 din membrii sai si adopta hotarari cu majoritatea absoluta.

 Art. 32. Biroul Executiv al S.I.P.M. are urmatoarele atributii principale:

a) exercita conducerea operativa a treburilor sindicale si asigura ducerea la indeplinire a hotararilor Conferintei Judetene si ale Colegiului Judetean al Liderilor;

b) decide asupra cheltuielilor curente din fondurile organizatiei judetene, despre care informeaza Colegiul Judetean al Liderilor;

c) aproba, la propunerea organizatiilor din unitatile scolare, ajutorarea materiala a membrilor de sindicat;

d) decide asupra reprezentatilor sindicatului in organismele paritare si alte forme de conlucrare patronat-sindicat si a reprezentarii in organismele sindicale superioare.

e) stabileste data Conferintei Judetene si norma de reprezentare, pregateste lucrarile si asigura buna desfasurare a acesteia.

 Art. 33. (1) Presedintele S.I.P.M. are responsabilitatea generala asupra activitatii sindicatului, vegheaza asupra eficientei muncii operative a organelor sindicale si este garantul admnistrarii legale, statutare si oportune a mijloacelor materiale si banesti, asigura infaptuirea democratiei interne a sindicatului. Reprezinta S.I.P.M. in federatie si uniunea sindicala teritoriala si alte organisme sindicale si ale dialogului social.

(2) Presedintele S.I.P.M. reprezinta sindicatul in raporturile cu Inspectoratul Scolar Judetean Mures si structurile acestuia, participa la consiliile de administratie al I.S.J.Mures si la alte forme de colaborare patronat-sindicat, conform legii si contractelor colective de munca. In caz de indisponibilitate presedintele desemneaza un inlocuitor dintre membrii Biroului Executiv, de regula vicepresedintele.

(3) Vicepresedintele S.I.P.Mures indeplineste toate atributiile presedintelui in lipsa acestuia, precum si alte atributii delegate sau stabilite de Biroul Executiv.

 Art. 331. (1) S.I.P.M. isi poate desemna presedintele de onoare.

(2) Calitatea de presedinte de onoare al S.I.P.M. poate fi indeplinita de persoana care a detinut functia de presedinte al S.I.P.M. pentru cel putin doua mandate complete, a avut o contributie esentiala la atingerea scopurilor si obiectivelor S.I.P.M. si se bucura de increderea si aprecierea membrilor de sindicat.

(3) Calitatea de presedinte de onoare al S.I.P.M. se dobandeste la propunerea Biroului Executiv al S.I.P.M. si cu validarea Conferintei Judetene a S.I.P.M..

(4) Pentru o perioada egala cu jumatatea unui mandat presedintele de onoare este remunerat pentru munca desfasurata in folosul sindicatului. Aceasta cuprinde activitatea de consiliere a presedintelui si vicepresedintelui S.I.P.M. si alte activitati si responsabiliti concrete stabilite de Biroul Executiv al S.I.P.M.. Munca astfel depusa este la nivelul unei treimi din timpul legal de munca si se stipuleaza in contractul individual de munca.

(5) Presedintele de onoare participa, in perioada in care este retribuit, la sedintele Biroului Executiv al S.I.P.M., la invitatia presedintelui S.I.P.M..

 Art. 34. Comisia de Cenzori a S.I.P.M. se compune din presedinte si doi membri. Ea efectueaza controlul anual asupra situatiei financiar-contabile si gospodaririi mijloacelor materiale si banesti aflate in administrarea Colegiului Judetean al Liderilor, prezinta raportul acestuia sau, dupa caz, Conferintei Judetene.

 Art. 35. In orice situatie de vot, procedura de vot – deschis sau secret- se adopta  prin votul organismului respectiv.

 Art. 36. Pentru realizarea conlucrarii cu autoritatile administrative locale, la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, se organizeaza structurile ale S.I.P.M., reprezentate de consiliile sindicale locale. Acestea se compun din liderii organizatiilor din unitatile de invatamant de pe raza localitatii, dintre care se aleg un lider si un loctiitor. Consiliile sindicale locale se pot completa si cu alti membri de sindicat si isi pot constitui birouri operative.

 

CAPITOLUL V.  PATRIMONIUL SI COTIZATIILE

 Art. 37. Patrimoniul S.I.P.M. se compune din bunurile mobile, imobile, fondurile banesti provenite din cotizatii si alte bunuri dobandite cu titlu gratuit sau cu  titlu oneros sau provenite din activitati proprii aducatoare de profit.

 Art. 38. S.I.P.M. poate infiinta si administra, in conditiile legii, unitati economico-sociale si culturale, se poate asocia sau poate fi actionar la astfel de unitati.

 Art. 39. S.I.P.M. poate, in conditiile legii, obtine venituri prin organizarea unor activitati cultural-artistice, sportive si didactice.

 Art. 40. (1) Cotizatia lunara incasata de la membrii de sindicat se stabileste de Colegiul Liderilor S.I.P.Mures si nu poate fi mai mare de 1% din salariul de baza.

           (2) Pentru sindicalistii angajati cu fractiune de norma cotizatia se stabileste proportional cu acea fractiune;

              (3) Pe perioada concediului fara plata sau a concediului medical mai mari de o luna, concediului de maternitate si a celui pentru cresterea si ingrijirea copilului, membrii de sindicat sunt scutiti de plata cotizatiei.

 

CAPITOLUL VI.  DISPOZITII FINALE

 Art. 41. S.I.P.M. se poate unifica cu sindicatele similare din invatamantul preuniversitar judetean prin referendum, cu votul majoritatii membrilor.

 Art. 42. S.I.P.M. se poate desfiinta prin hotararea Conferintei Judetene sau in cazul in care nu exista conditii legale pentru existenta. Cu aceasta ocazie se decide si aspura modului de lichidare sau desfiintare a patrimoniului sindicatului.

 

 MODIFICAT LA CONFERINTA JUDETEANA EXTRAORDINARA A S.I.P.MURES DIN 26 OCTOMBRIE 2019