Legislaţie - Sindicatul Īnvatamāntului Preuniversitar Mures

0265-218 929; 0753-025 562; 0723-189 377

sipmures@yahoo.com 

Legislaţie

Noutati

Legea nr. 153/2017 - Legea cadru privind salarizarea personalului platit din fonduri publice

Anexe Legea nr. 153/2017

Ord MENCS nr. 3382/2017 privind structura anului scolar 2017-2018

Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar nr. 78/22.02.2017 

OUG nr. 17/2017 privind unele masuri in domeniul invatamantului (salarizare personal nedidactic 2017)

HG nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 34 alin. (3) din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal bugetare (salarizare personal didactic de predare si didactic auxiliar 2017)  

Ord MENCS nr. 5739/14.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2017-2018  

Ord MENCS nr. 5087/2016 pentru aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant

Ord MENCS nr. 4815/2017 pentru aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2017-2018  

Ord MENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

Ord MENCS nr. 4742/2016 pentru aprobarea Statutului elevului

HG nr. 582/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 31 alin. 2, 3 si 8, art. 33 si 34 din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare

HG nr.  614/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferentelor de drepturi salariale cuvenite personalului didacticdin invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011

OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Legea nr. 85/2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011

HG nr. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar de stat

Ord MECS nr. 4577/2016 privind structura anului scolar 2016-2017

 

Legea Educatiei Nationale, Ordine si Instructiuni

Legea nr. 1-2011 - Legea educatiei nationale (actualizata iulie 2016)

Ord MEN nr. 5115/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar

Ord MEN nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar

OUG nr. 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

OUG nr. 92-2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in periosda 1 ianuarie-31 decembrie 2012

Ord MEN nr. 5559/2015 Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2016-2017

Ord MECTS nr. 5553-2011 Metodologia privind echivalarea invatamantului realizat prin colegiu sau institut pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta

Ord MECTS nr. 4111-2012 pentru modificarea Ord MECTS nr. 5553-2011 privind Metodologia de echivalare a invatamantului realizat prin colegiul sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenta

Ord MECTS nr. 5211-2013 pentru aprobarea Calendarului activitatilor prevazute in Metodologia aprobata prin Ord MECTS nr. 5553-2011, sesiunea 2013-2014

Ord MECTS nr. 5484-2011 Metodologia privind recunoasterea si echivalarea competentelor profesionale .....pt ocuparea functiei de prof. pentru inv. prescolar, primar,....

Ord MECTS nr. 3753/2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii in sistemul national de invatamant

Ord MECTS nr. 5552-2011 modificarea Ord MECTS nr. 3753-2011 privind aprobarea unor masuri tranzitorii

Ord MECTS nr. 5349-2011 Metodologia de organizare a programului Scoala dupa scoala

Ord MECTS nr. 5485-2011 Metodologia privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuarii stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice

Ord MECTS nr. 5486-2011 Metodologia si criteriile de acordare a gradatie de merit

Ord MECTS nr. 5488-2011 Regulamentul-cadru pentru organizarea si functionarea consortiilor scolare

Ord MECTS nr. 5546-2011 Metodologia pentru acordarea titlului Profesorul anului

Ord MECTS nr. 5547-2011 Regulamentul de inspectie a unitatilor de invatamant

Ord MECTS nr. 5549-2011 Metodologia privind organizarea si desfasurarea concursului pentru constituirea corpului national de experti in management educational

Ord MECTS nr. 5559-2011 Normele metodologice privind efectuarea concediului de odihna al personalului didactic din invatamant

Ord MECTS nr. 5411-2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind efectuarea concediului odinha aprobate prin Ord MECTS nr. 5559-2011

Ord MECTS nr. 5561-2011 Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar

Ord MECTS nr. 5745-2011 Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogica invederea certificarii competentelor pentru profesia didactica

Ord MECTS nr. 6143-2011 Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar

Ord MECTS nr. 4613-2012 privind modificarea anexei nr. 1 la Metodologia de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.143/2011

Instructiunea MECTS nr. 1/2011 privind mentinerea in activitate ca titular peste varsta standard de pensionare

Instructiunea MECTS nr. 2/2011 privind decontarea navetei

Instructiunea MECTS nr. 3/2011 privind aplicarea art. 253 din Legea educatiei nationale

Instructiunea MECTS nr. 4/2011 privind finantarea cheltuielilor pentru examinarea medicala obligatorie

Instructiunea MECTS nr. 5-2011 privind ocuparea posturilor didactice-catedrelor care se vacanteaza pe parcursul anului scolar 2011-2012

Instructiunea MECTS nr. 6-2011 functionarea formatiunilor de studiu in invatamantul preuniversitar
 

Salarizare 

OUG nr. 17/2017 privind unele masuri in domeniul invatamantului (salarizare personal nedidactic 2017) 

HG nr. 38/2017 pentru aplicarea prevederilor art. 3alin. (3) din OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal bugetare (salarizare personal didactic de predare si didactic auxiliar 2017) 

OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare 

OUG nr. 54/2015 privind unele masuri in domeniul invatamantului (cresterea salariilor din 01.12.2015)  

Ord MECS nr. 5557/2015 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, sesiunea 2016 

OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

OUG nr. 103-2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014 si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

Grile de salarizare 2013 personal didactic

Grile de salarizare 2013 personal didactic auxiliar

OUG nr. 84-2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare

Legea nr. 283-2011privind aprobarea OUG nr. 80-2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37-2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar (salarizarea personalului bugetar in 2012)

Legea nr. 63-2011 privind incadrarea si salarizarea in 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant

Legea nr. 284/2010 cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice

Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice


Diverse

Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar nr. 78/22.02.2017

Contract Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar nr. 1483/13.11.2014

Ord MECTS nr. 4577/2016 privind structura anului scolar 2016-2017

HG nr. 549/2012 privind aprobarea cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si superior de stat in anul scolar/universitar 2012-2013

HG nr. 993/2015 pentru modificarea HG nr. 73/2013 ()cost standard per elev/prescolar 2016)

HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele local, pe baza costului standard per elev/prescolar

Legislatie sociala si de dreptul muncii

Legea nr. 62-2011 - Legea dialogului social

Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (republicat 2011)

Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale